Fra Skitse Til Piece

Fra Skitse Til Piece


Kód produktu: 343 Doprava a platba

800 Kč
Skladem
ks

Kód produktu: 343 Doprava a platba

Když jsem v roce 1986 viděl film Wild Style, okamžitě mě zasáhlo graffiti. Od té doby až do dneška mě zaujalo a zajímalo mě, jak se skica promění v kus graffiti umělců, kteří používají vlaky a město jako své plátno. Ve své funkci sběratele umění jsem v průběhu let shromáždil mnoho – a různých – uměleckých děl a uměleckých projevů. Moje umělecká sbírka stále roste a moje přítelkyně tomu říká šílenství. Možná má pravdu, pravdou je, že z HQ Brask (mé kanceláře) a své sbírky nikdy nic nevyhazuji.

V mé umělecké sbírce jsou různé kategorie děl, včetně dokumentace graffiti a kolekce skic umělců graffiti. V knize jsou kousky, které mají na hřbetě pár měsíců, některé až 20 let staré. Účelem knihy je ukázat náčrt a kus vedle sebe, a tím rozmanitost oboru a umělecké nadání, které se v graffiti stylu nachází. Někteří tiskaři skicu do puntíku dodržují, jiní si skicu dělají doma, zapamatují si ji v hlavě a nechají ji, aby nenesli případné důkazy o nelegálním graffiti. Jiní se při malování znovu uvolňují a velmi volně sledují obrys.

V knize je uvedeno nespočet vesmírů a interpretací náčrtů a kousků, které se můžete ponořit a ztratit. Na graffiti není nic správného nebo špatného, prostornost, kterou velmi oceňuji předávání a křičení. Nejdůležitější je kousek stvořený za jakoukoliv cenu, který vyjde na svět. Miluji graffiti, a proto tato kniha o mém volném prostoru a mé lásce: From Sketch to Piece.- Kurátor Jens-Peter Brask, duben 2019

Kód: FraS7482

In 1986 when I watched the movie Wild Style, I was immediately hit by the graffiti. From then to today, I have been impressed and interested in how a sketch is transformed into a piece of the graffiti artists who use trains and the city as their canvas. In my capacity as an art collector, I have collected many - and different - artworks and artistic expressions over the years. My art collection continues to grow and makes my girlfriend call it a craze. Maybe she's right, the truth is that I never throw anything out of HQ Brask (my office) and my collection.

In my art collection there are different categories of works, including graffiti documentation and a collection of the graffiti artists' sketches. In the book there are pieces that have a few months on the back of some that are up to 20 years old. The purpose of the book is to show sketch and piece side by side and thereby the diversity of the field and the artistic talents found in the graffiti style. Some printers follow the sketch to the letter, while others make the sketch at home, remember it in the head and leave it in order not to bear possible evidence of illegal graffiti. Others re-freestyle while painting and follow the outline very loosely.

Presented here in the book are countless universes and interpretations of sketches and pieces that you can immerse and lose in. There is nothing right or wrong in the graffiti, a spaciousness I greatly appreciate conveying and shouting. The most important thing is the piece created for any price that comes out into the world. I love graffiti and therefore this book about my free space and my love: From Sketch to Piece.- Curator Jens-Peter Brask, April 2019

Code: FraS7482

Parametry
Kategorie média Časopisy